Privacy Policy

Het doel van Goldmen is om iedereen in hun natuurlijke kracht te zetten. Om beter je natuurlijke talenten te achterhalen wordt gebruik gemaakt van DNA onderzoek en een uitgebreide vragenlijst. Het DNA onderzoek en de vragenlijst wordt uitgevoerd door BrainCompass.com. Vandaar dat hieronder de privacyverklaring van BrainCompass is opgenomen.

Samenvatting
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is BrainCompass bv, gevestigd aan de Westersingel 94 te Rotterdam, Nederland. Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terecht bij north@braincompass.com.

 1. Een BrainCompass wordt alleen voor jou opgemaakt, niet voor derden (zoals een werkgever, trainer of coach), en wordt alleen met jou gedeeld. Het is vervolgens aan jou met wie je jouw BrainCompass verder wilt delen.
 2. Deelname is op vrijwillige basis en hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit geldt als je direct bij ons terecht bent gekomen, maar ook als je bent doorverwezen via jouw werkgever, trainer of coach.
 3. Voor jouw online account, om jou een DNA kit te kunnen toesturen, en om jou in het geval dat je contact met ons zoekt goed te woord te kunnen staan, verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedag, professionele context, DNA-sleutel (indien van toepassing), en facilitator van Goldmen.nl.
  Een facilitator is de persoon die de deelnemer inhoudelijk begeleidt door het traject, en de deelnemer helpt het BrainCompass om te zetten naar een concreet ontwikkeltraject. Denk hierbij aan een trainer/coach, of HR-ontwikkel professional.
 4. Indien je ervoor kiest om jouw DNA-profiel te laten opmaken, verwerken wij jouw DNAgegevens. Wij onttrekken jouw DNA uit het speeksel wat je ons toestuurt, wat vervolgens wordt geanalyseerd door een extern, ISO17025 gecertificeerd laboratorium in Nederland.
 5. Om jou inzicht te geven in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, verwerken wij vragenlijstgegevens. Deze gegevens lever jij zelf aan via een online vragenlijstsysteem. 6. Wij hebben een kennisdoelsteling. Hiervoor stellen we jouw DNA- en vragenlijstgegevens anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens onomkeerbaar van jouw vragenlijst en DNA gegevens worden gescheiden, voordat de onafhankelijke wetenschappers met de data aan de slag kunnen.

Volledige versie
De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt in Nederland de privacy van burgers. In deze wet wordt onder andere geregeld welke gegevens door organisaties verzameld mogen worden, onder welke voorwaarden en voor welke doelstellingen dit mag, en op welke manier de processen moeten zijn ingeregeld om tot een zorgvuldige verwerking van deze gegevens te komen. Zo kunnen organisaties en burgers tot een transparante manier van gegevensuitwisseling komen, waarbij iedereen weet wat er met de gegevens gebeurt en waarom. Toezichthouder op deze wet is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door BrainCompass bv, gevestigd aan de Westersingel 94 te Rotterdam, Nederland. Deze privacyverklaring geldt voor iedereen met een BrainCompass.

Een BrainCompass is een online ontwikkelprofiel voor professionals. Een BrainCompass wordt altijd opgemaakt op basis van een online vragenlijst. Tevens hebben deelnemers de mogelijkheid om, indien ze dat willen, hun BrainCompass uit te breiden met hun biologisch startpunt, gebaseerd op hun biologische DNA.

Graag beginnen we met een korte toelichting op drie belangrijke pilaren onder het privacy beleid en de gekozen oplossingen rondom de gegevensverwerking bij BrainCompass.

 1. Individu versus de organisatie Organisaties staan voor de uitdaging om de organisatie als geheel succesvoller te maken dan de optelsom van de som der delen (de werknemers waaruit de organisatie bestaat). Vanuit de economische wetenschappen zijn er verschillende aanvliegroutes om dit te realiseren. Allereerst is er optimalisatie vanuit de groepsbenadering, waar het aansturen, ontwikkelen en laten samenwerken van de groep centraal staat. Deze vorm van optimalisatie werkt met name goed in een relatief voorspelbare wereld waarin mensen via vooraf gestelde regels met en langs elkaar acteren.In de snel veranderende wereld van vandaag, is het echter effectiever om organisatieontwikkeling vanuit het individu te realiseren. Door het individu in staat te stellen (empoweren) betere keuzes te maken en effectiever te werken, neemt hij/zij zelf verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Hierdoor ontstaan autonoom handelende werknemers en zelfsturende teams, die vanuit hun eigen perspectief en (inhoudelijke) kracht het maximale voor de organisatie realiseren. Dit werd door de schotse filosoof en één van de grondleggers van de Economische Wetenschappen Adam Smith in 1759 reeds de invisible hand genoemd.

  BrainCompass stelt daarom altijd het individu en de ontwikkeling van het individu centraal.

  Het kan voorkomen dat het individuele belang op korte termijn botst met het organisatiebelang. Een werkgever wil bijvoorbeeld graag inzicht in het BrainCompass van een werknemer, maar de werknemer wil dit (nog) liever niet. Uit onze filosofie om het individu centraal te stellen vloeit voort dat wij ervoor hebben gekozen om een BrainCompass alleen te delen met de deelnemer zelf, en nooit met derden. In dit geval zal de werkgever dus moeten wachten totdat de werknemer zelf bereid is om zijn BrainCompass te delen. Als dat moment (om wat voor reden dan ook) niet komt, zal de werkgever moeten vertrouwen op de invisible hand van Adam Smith: op de lange termijn loopt het belang van de werknemer altijd congruent met het belang van de organisatie.

 1. Biologisch mensbeeld in de professionele context De traditionele economische wetenschappen gaan uit van een mens dat in alle gevallen rationeel handelt en zijn eigenbelang nastreeft. De praktijk heeft uitgewezen dat dit niet zo is. Om die reden hebben gedragseconomen vanaf 1960, onder aanvoering van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, inzichten vanuit de (cognitieve) psychologie gebruikt om het gedrag in een professionele context beter te begrijpen. Hierbij spelen bewuste en onbewuste processen in het brein, emoties en onderbuikgevoelens een belangrijke rol.Met de toegenomen inzichten in de genetica en de neurowetenschappen, blijkt echter dat dit niet langer het domein is van de psychologische wetenschappen, maar meer van de biologischewetenschappen. Dit heeft geleid tot de opkomst van de neuro-economie: een onderdeel van de economische wetenschappen dat het biologische brein centraal stelt om denken en handelen van mensen in een professionele setting te begrijpen. Het biologische brein betreft de elektrische signalen en chemische reacties in het brein, die ons aanzetten tot bepaald gedrag. Tot nu toe was het biologische brein het domein van de medische wetenschappen, waar vragen rondom ziekte en gezondheid centraal staan. De neuro-economie gebruikt dezelfde onderzoekstechnieken, maar dan om binnen de professionele context vragen rondom handelen op de werkvloer te beantwoorden.
 1. Kennisdoelstelling Nederlands bekendste econoom en winnaar van de Nobelprijs voor de Economie Jan Tinbergen wist het al: je moet kunnen delen voordat je kunt vermenigvuldigen. BrainCompass is ontstaan als gevolg van wetenschappelijk onderzoek op de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar onderzoek vanuit de neuro-economie duidelijk maakte dat biologische processen in het brein ook binnen de professionele context relevant zijn. Deze wetenschappelijke achtergrond en bijdrage aan kennisontwikkeling is nog steeds een belangrijke doelstelling binnen BrainCompass als kennisinstituut. We werken hiervoor nauw samen met verschillende wetenschappelijke instituten en disciplines.Tevens hebben we een onafhankelijke Scientific Board, die enerzijds de integriteit en betrouwbaarheid van het model bewaakt, maar anderzijds ook de wetenschappelijke vernieuwing borgt door op basis van de data wetenschappelijk onderzoek te doen, stimuleren of faciliteren.

  De gegevens die BrainCompass verzamelt, worden daarom geanonimiseerd vrijgegeven aan verschillende wetenschappers die daarop onderzoek doen dat het algemeen belang dient.

Gegevensverwerking en doeleinde
Om deelnemers inzicht te bieden in hun eigen talenten en valkuilen, hebben wij op basis van de laatste stand der wetenschap het BrainCompass ontwikkeld. Een BrainCompass combineert informatie vanuit verschillende bronnen tot een persoonlijk feedbackrapport, wat voor deelnemers inzichtelijk is in hun eigen online persoonlijke omgeving. Om dit te kunnen doen, verwerken we gegevens van de deelnemers. Hierbij maken wij een onderscheid tussen verschillende soorten gegevens:

 1. Accountgegevens. Dit betreft de naam van een deelnemer, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedag, professionele context (functierol), groep, foto, korte beschrijving, DNA-sleutel (indien van toepassing), en facilitator. Om het proces rondom de voortgang van het BrainCompass van een deelnemer te monitoren en waar nodig bij te sturen, houdt BrainCompass ook de status van de vragenlijst bij (“ afgerond of niet afgerond ”), en indien van toepassing ook de status van het DNA-onderzoek (“ uitgestuurd naar de deelnemer , retour bij BrainCompass , uitgestuurd naar het laboratorium , of uitslagen retour b ij BrainCompass ”). BrainCompass verwerkt deze gegevens om (i) deelnemers te identificeren, (ii) communicatiedoeleinden, (iii) beheer van de online account, (iv) facturatiedoeleinden, en (v) het verrichten van administratieve taken (zoals het opsturen van een DNA kit naar het woonadres van een deelnemer indien deze ervoor kiest om zijn DNA te laten analyseren).
 2. Vragenlijstgegevens. Dit zijn de antwoorden die een deelnemer geeft op de online vragenlijst die hij maakt in zijn online profiel. Dit betreffen: (i) feitelijke biografische gegevens (dit bevat informatie over het ras van de deelnemer), (ii) gegevens over het wereldbeeld, (iii) de persoonlijkheid van de deelnemer, en (iv) de professionele mindset van de deelnemer. Wij verwerken deze gegevens om een BrainCompass ten behoeve van de deelnemer op te stellen.
 3. DNA-gegevens. Dit is het speekselmonster dat de deelnemer zelf aan BrainCompass beschikbaar stelt (slechts indien de deelnemer ervoor kiest een DNA-analyse te laten verrichten). De gegevens worden ontleend aan de analyse van dit speekselmonster. Het betreft hier gegevens die specifiek relevant zijn voor de verschillende biologische systemen in de hersenen die belangrijk zijn in de professionele rol van de deelnemer. Wij verwerken deze gegevens om een BrainCompass ten behoeve van de deelnemer op te stellen.

Bijzondere (persoons)gegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens maakt onderscheid tussen algemene en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens genieten meer bescherming in de wet dan de algemene persoonsgegevens, omdat ze gaan over zaken die diep(er) in het persoonlijke leven van de persoon zijn geworteld. Als er sprake is van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens worden er additionele eisen gesteld aan de manier waarop deze gegevens uitgewisseld en verwerkt worden. In het kader van een BrainCompass achten wij twee typen bijzondere persoonsgegevens relevant.

Persoonsgegevens betreffende iemands ras. Voor een goede verwerking en interpretatie van de DNA-gegevens is het cruciaal om de etnische achtergrond van de deelnemer hierin mee te nemen. Tevens is het een controlevariabele die van vitaal belang is voor het goed kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. B. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid. Bij DNA-gegevens denkt men vaak direct aan het medische domein. Dit komt omdat tot niet zo lang geleden de medische wetenschappen het alleenrecht over biologische indicatoren hadden, waar ze gebruikt worden binnen het domein van ziekte en gezondheid. Met de opkomst van de neuroeconomie bleken biologische indicatoren (in dit geval DNA) ook waardevol te zijn om mensen inzicht te geven in hun denken en handelen op de werkvloer. BrainCompass gebruikt daarom weliswaar een techniek uit het ‘gezondheidsdomein’, maar kijkt niet naar ziekte gerelateerde informatie. Wij richten ons puur op de professionele context van de deelnemer. Graag staan we hier wat uitgebreider bij stil. Ons DNA bevat veel gegevens, waaronder onder andere ook onze aanleg voor bepaalde ziektes en aandoeningen in het medische domein. Doorgaans wordt DNA-onderzoek gedaan met zogenaamde GenomeWide scanning technieken. Met deze technieken wordt een groot deel van het DNA-profiel in kaart gebracht (variërend van 300.000 tot 62.000.000 genetische stukjes aan informatie). Nadat dit allemaal in kaart is gebracht, vindt achteraf een (softwarematige) filtering plaats die, hoewel alle informatie wel degelijk bekend is, de specifieke stukjes DNA inzichtelijk maakt die voor het onderzoek noodzakelijk zijn. BrainCompass heeft er echter voor gekozen om – tegen de gangbare praktijken in – extra te investeren in een methode die niet het volledige DNA-profiel van een deelnemer in kaart brengt en dan achteraf deze filter aanbrengt. De analyse techniek die BrainCompass gebruikt werkt als volgt: al in het stadium van de biologische analyse van het speeksel wordt er vooraf duidelijk gedefinieerd naar welke stukjes DNA er gekeken wordt. Dit betekent dat het overige DNA niet geanalyseerd wordt en dus ook niet inzichtelijk wordt. Niet voor de deelnemer, niet voor BrainCompass, en zelfs niet voor de laborant/machine die de analyse doet. Zo wordt voorkomen dat er – vanuit ons wetenschappelijk perspectief gezien – gegevens betreffende iemands gezondheid worden verwerkt. Gezondheid is echter een breed (en steeds breder wordend) domein. Met de samensmelting van de verschillende wetenschappelijke disciplines, wordt het steeds moeilijker om de scheidslijn tussen het professionele, persoonlijke en gezondheidsdomein te trekken. BrainCompass kiest er daarom voor om de gegevens over DNA die wij verwerken te behandelen als (persoons)gegevens over de gezondheid van deelnemers en daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen. Zo is BrainCompass er zeker van dat de privacy van de deelnemer op de juiste manier is gewaarborgd, onafhankelijk van de inhoudelijke discussie rondom biologische data en gegevens omtrent gezondheid, die zich de komende jaren nog zal blijven door ontwikkelen. Zowel vanuit de wet- en regelgeving, als vanuit de inhoud.

Het verwerken van bovenstaande bijzondere persoonsgegevens is volgens de wet alleen toegestaan indien de gegevens worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit kan alleen als de betrokkene deze persoonsgegevens uit vrije wil verstrekt, en volledig is geinformeerd over welke gegevens het gaat en het doel waarom de gegevens noodzakelijk zijn. Deze toestemming wordt jou gevraagd bi het opstellen van een BrainCompass.

Verwerkingsproces
Deelnemers komen via verschillende kanalen bij BrainCompass terecht. Dit kan zijn direct, omdat ze bijvoorbeeld zelf op zoek zijn gegaan of van een bekende over BrainCompass hebben gehoord. Daarnaast kan het ook zijn dat ze indirect bij BrainCompass terecht komen, bijvoorbeeld omdat ze zijn doorverwezen door hun werkgever, een trainer of een coach.

Voor de relatie tussen de deelnemer en BrainCompass maakt het echter niet uit via welke kanaal ze met elkaar in contact zijn gekomen. Uit onze filosofie om het individu centraal te stellen vloeit voort dat BrainCompass in alle gevallen een directe relatie met de deelnemer opbouwt en onderhoudt. Het verwerkingsproces rondom de (persoons)gegevens gaat voor elke deelnemer dan ook als volgt:

 1. Een deelnemer bestelt ofwel zelf, ofwel via een werkgever, trainer, coach of anders, een (persoonlijk) BrainCompass. BrainCompass verwerkt dan de voornaam, achternaam, emailadres, en gegevens betreffende de professionele context van de deelnemer.
 2. Een deelnemer ontvangt fysiek of per e-mail een melding met betrekking tot zijn aanmelding, inclusief informatie over de inhoudelijke achtergrond van een BrainCompass, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van BrainCompass.
 3. Een deelnemer besluit op basis van deze informatie zelf of, en zo ja, op welke wijze, hij een BrainCompass wil laten opmaken door BrainCompass:
  a. Indien een deelnemer besluit geen BrainCompass te laten opmaken door BrainCompass, vervalt daarmee de bestelling.
  b. Indien een deelnemer wel besluit een BrainCompass te laten opmaken door BrainCompass, kan dit zowel met als zonder het laten verrichten van een DNA analyse.
 4. Indien een deelnemer ervoor heeft gekozen een BrainCompass te laten opstellen, dan ontvangt hij per e-mail een uitnodiging om zijn persoonlijke account online te activeren op de website van BrainCompass (www.braincompass.com), waarbij de deelnemer akkoord dient te gaan met de privacyverklaring van BrainCompass. Via dit persoonlijke account krijgt de deelnemer ook toegang tot de vragenlijst (die hij op een eigen gekozen moment dat kan invullen).
 5. Indien een deelnemer ervoor heeft gekozen om een BrainCompass te laten opstellen inclusief het laten verrichten van een DNA-analyse, dan ontvangt de deelnemer een DNA kit van BrainCompass. Dit kan per post of fysiek plaatsvinden. De deelnemer gebruikt de DNA-collector en retour-box in de DNA kit om zijn DNA af te staan en te retourneren aan BrainCompass (dit kan fysiek of per post plaatsvinden).
 6. Op het moment dat BrainCompass de DNA kit van een deelnemer retour heeft ontvangen, stelt BrainCompass deze deelnemer hiervan op de hoogte en stuurt de DNA kit vervolgens voor DNA-analyse naar een extern ISO17025 gecertificeerd laboratorium in Nederland. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een unieke sleutel (‘ DNA – sleutel ’) om de DNA kit te kunnen koppelen met de bijbehorende deelnemer zonder dat andere gegevens (bijv.Accountgegevens) met het laboratorium hoeven worden gedeeld.
 7. Nadat de DNA-analyse van de deelnemer is afgerond, stuurt het laboratorium de uitkomsten daarvan digitaal via een beveiligde verbinding naar BrainCompass. Vervolgens plaatst BrainCompass uitkomsten in het account van de betreffende deelnemer.
 8. Op het moment dat zowel de Vragenlijstgegevens als de DNA-gegevens (indien een deelnemer ervoor heeft gekozen een DNA-analyse te laten verrichten) bekend zijn bij BrainCompass, wordt een BrainCompass opgesteld ten behoeve van de betreffende deelnemer. Dit opgestelde BrainCompass wordt vervolgens alleen verstrekt aan de deelnemer zelf (en aan niemand anders) en is door hem via zijn persoonlijke onlineaccount in te zien en indien de deelnemer dat wenst is zijn BrainCompass ook te downloaden als PDF-document.

Wetenschap
De keuze voor BrainCompass is een keuze voor de modernste manier van professionele ontwikkeling. Om deelnemers state-of-the-art kennis te kunnen blijven bieden, ondersteunt BrainCompass met haar data onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt de geanonimiseerde data van BrainCompass gebruikt, wat betekent dat eventuele persoonsgegevens onomkeerbaar verwijderd worden uit de data alvorens de wetenschappers toegang krijgen tot de data.

Bij het laten opstellen van een BrainCompass zullen wij je toestemming vragen om jouw geanonimiseerde data in te zetten voor zulk wetenschappelijk onderzoek.

Referentiegroep
Een BrainCompass helpt professionals inzicht te krijgen in hun natuurlijke talenten. Absolute informatie over een talent is echter moeilijk te interpreteren. Bijvoorbeeld: wat zegt het eigenlijk als jij op een schaal van 1-10, 8 ‘sociale verbondenheid voelt’. Om een BrainCompass ook van praktische waarde te laten zijn voor de deelnemer, wordt een BrainCompass opgemaakt op basis van relatieve informatie. Hoe verhoudt een deelnemer zich tot zijn referentiegroep? Weten dat 20% van de professionals meer ‘sociale verbondenheid’ voelt dan jijzelf, is immers wel waardevolle informatie. Deze referentiegroep is een live referentiegroep. Dit betekent dat – binnen een specifiek professioneel domein – iedereen met een BrainCompass onderdeel is van de referentiegroep. Dit gebeurt natuurlijk zonder dat andere deelnemers inzicht krijgen in wie onderdeel zijn van de referentiegroep, of de uitslagen van een andere deelnemer uit de referentiegroep kunnen inzien.

Bij het laten opstellen van een BrainCompass zullen wij je toestemming vragen om jou w data anoniem te gebruiken als onderdeel van de referentiegroep voor het opmaken van een BrainCompass voor jou en voor andere deelnemers .

DNA-sleutel
Om tot het zorgvuldig verwerken van DNA-gegevens te komen, ontvangt elke deelnemer een DNA-sleutel. Een DNA-sleutel is een 14-cijferige code die wordt meegeleverd met elke DNA kit. Deze DNA-sleutel heeft twee functies:

 1. Twee-factor authenticatie. Deelnemers loggen in op hun persoonlijke online-account met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Om hun DNA-gegevens in te kunnen zien moeten ze inloggen in de verhoogde privacy laag van de applicatie. Hiervoor dienen ze hun DNA-sleutel in te voeren. B. Pseudo anonimiseren. Daar waar mogelijk verwerken wij jouw vragenlijst- en DNAgegevens apart van jouw accountgegevens. Dat doen we door die gegevens te verwerken onder de DNA-sleutel. Dit is specifiek relevant in de volgende situaties: 1. Tijdens de retourzending en verzending naar het laboratorium, waar het DNA zich in een pakketje bevindt wat door het postbedrijf wordt vervoerd. Hier heeft het DNA nog de vorm van speeksel, wat betekent dat de DNA-gegevens zelf nog niet bekend zijn.
 2. Tijdens de analyse door het laboratorium, waar het natuurlijk wel onder de ISO normering en in strikte vertrouwelijkheid behandeld wordt. 3. Tijdens het retourneren van de DNA-uitslagen van het laboratorium.

Bewaartermijn
BrainCompass verzamelt gegevens van een deelnemer vanaf het moment dat deze deelnemer op enige wijze contact heeft met BrainCompass of een bestelling plaatst voor het laten opstellen van een BrainCompass. Ten aanzien van deze gegevens maakt BrainCompass een onderscheid tussen twee categorieën: (i) een deelnemer ziet na eerste contact of na een bestelling af van het laten opstellen van een BrainCompass, of (ii) een deelnemer laat vervolgens een BrainCompass opstellen, al dan niet met een DNA-analyse. Bij de eerste categorie (i) zal BrainCompass de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan 1 jaar na het laatste contact met de betreffende deelnemer. Bij de tweede categorie (ii) zal BrainCompass de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan 2 jaar na het laatste contact met de betreffende deelnemer. Daarbij merkt BrainCompass op dat indien een deelnemer BrainCompass verzoekt om gegevens eerder te verwijderen, BrainCompass daaraan gehoor zal geven. Hiervoor hoeft de deelnemer geen reden op te geven.

Delen van gegevens
Wij verstrekken je BrainCompass alleen aan jou en delen nooit uit eigen beweging inhoudelijke, niet-geanonimiseerde gegevens (zoals vragenlijstgegevens en de DNA-gegevens) met derden. Alleen op jouw uitdrukkelijke verzoek zullen wij je BrainCompass met door jou aangewezen derden delen. Voor het overige worden alleen (bepaalde) gegevens op de volgende wijze gedeeld met derden:

 1. Wij delen vragenlijstgegevens en de DNA-gegevens alleen in geanonimiseerde vorm met wetenschappers en andere deelnemers voor wetenschappelijke en statistische doeleinden (waarvoor we je toestemming zullen vragen bij het laten opstellen van een BrainCompass).
 2. Als je door je door je trainer/coach bent gewezen op BrainCompass of als je werkgever jou de mogelijkheid heeft geboden tot het laten opstellen van een BrainCompass, dan zullen wij hen informatie verstrekken over de voortgang van het proces.
 3. Indien je ervoor hebt gekozen om de facturatie van BrainCompass via je werkgever te laten verlopen, dan zullen wij daarvoor je naam verstrekken aan je werkgever.
 4. Als je ervoor hebt gekozen een DNA-analyse te laten verrichten en deze DNA-analyse per post wenst te ontvangen, dan zullen wij je naam en adresgegevens delen met PostNL (als pakketbezorger) om een DNA kit op je woonadres te laten bezorgen.

Beveiliging
De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies
De website van BrainCompass maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer van de deelnemer wanneer die de BrainCompass website bezoekt of inlogt op zijn/haar online-account. We gebruiken cookies om gemakkelijker en sneller door de website en het platform te kunnen laten navigeren. Tevens helpen ze ons om te begrijpen hoe gebruikers de BrainCompass website gebruikt.

Reacties van deelnemers
Op de website van BrainCompass staan met enige regelmaat reacties inclusief een foto van deelnemers. Die reacties worden alleen geplaatst, na uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de betrokkene. Om die toestemming te vragen, maken wij slechts gebruik van de ons bekende persoonsgegevens. Wordt je daarvoor benaderd, maar heb je geen interesse, dan respecteren we dat natuurlijk.

Recht op inzage en correctie
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het recht op inzage en correctie van persoonsgegevens vastgelegd. Iedere deelnemer met een BrainCompass heeft dan ook het recht om zijn of haar gegevens in te zien, aan te laten passen, of te laten verwijderen, voor zover dat het intellectuele eigendom van BrainCompass t.a.v. het BrainCompass model niet in het geding brengt.

Zo kunnen we bijvoorbeeld het algoritme dat de vragenlijstgegevens omzet naar het BrainCompass niet delen. Het inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens kan zonder opgaaf van redenen. Voor inzage en correctie van gegevens kunt u contact opnemen met north@braincompass.com.

Contact
BrainCompass vindt het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Heb je nog vragen? Neemt dan gerust contact op:

Goldmen BV ; Landgoed Berge Huize, Glorieuxlaan 1,  Vught, 0031651364433; info@goldmen.eu

BrainCompass BV ;  Westersingel 94, Rotterdam, 00311034380; north@braincompass.com